เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมบริษัท

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เงินทุนสนับสนุนในระยะยาวแก่บริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และ สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในประเทศไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อบ่มเพาะให้เติบโต แข็งแกร่ง เป็นพันธมิตรระยะยาวกับธุรกิจในกลุ่มธนาคารกรุงเทพ การลงทุนของบัวหลวงเวนเจอร์สจะอยู่ในรูปแบบของตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

If you want something you've never had,
then you've got to do Something you've never done

พันธกิจ

บัวหลวงเวนเจอร์ส จะเติบโตอย่างแตกต่าง
สร้างโอกาสแก่ธุรกิจ SMEs และสตาร์ตอัพ
เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนในเชิงการเงิน
และกลยุทธ์ต่อพันธมิตรทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์

บัวหลวงเวนเจอร์ส มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อน ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจการเงิน ผ่านการสร้างเสริมพันธมิตรระยะยาวกับผู้ประกอบการและให้การสนับสนุนต่อเนื่องในทุกวงจรการเติบโตของธุรกิจ สอดคล้องกับหลักการ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของธนาคารกรุงเทพ

WE INVEST IN

. . .

SME

Invested in SMEs to complement BBL’s competitive advantage - provide them with the growth capital and become long-term banking partners

Fund

Regional/Global presence to source deal flows and co-investment opportunity

Startups

Laid groundwork for startup - starting investment to complement Bangkok Bank and portfolio companies

SME

Invested in SMEs to complement BBL’s competitive advantage - provide them with the growth capital and become long-term banking partners

Fund

Regional/Global presence to source deal flows and co-investment opportunity

Startups

Laid groundwork for startup - starting investment to complement Bangkok Bank and portfolio companies