ทีมของเรา

ผู้บริหารและทีมงานของบัวหลวงเวนเจอร์สมีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการลงทุน ที่ปรึกษาธุรกิจและการเงิน การธนาคาร และด้านวิศวกรรม

คณะกรรมการบริษัท

คุณสุวรรณ แทนสถิตย์
(ประธานกรรมการ)
คุณรัชดา ธีรธราธร
คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน
คุณธวัช ตรีวรรณกุล
คุณสมพรพรรณ
พุทธิพงษ์ธนกุล
คุณพนุกร จันทรประภาพ
คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ทีมของเรา